Przejdź do treści

Zastępcy Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia:

dr Ryszard Kozioł

pok. 418a, 236,

tel. 12/662-64-46

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia. Dbałość o zapewnianie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej w Instytucie oraz podejmowanie współpracy w tym zakresie z organami oraz jednostkami organizacyjnymi Uczelni. Podejmowanie decyzji w sprawach studenckich wynikających z regulaminu studiów.
W szczególności:
• inicjowanie i monitorowanie procesu opracowywania modyfikacji programów i planów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych oraz efektów uczenia się, do których odnoszą się programy i plany,
• nadzór nad przygotowywaniem i wprowadzaniem do systemu Uczelnia.XP planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podziałów na grupy, przypisywaniem dydaktyków do grup, tworzeniem harmonogramów, przypisywaniem studentów do grup,
• inicjowanie i przygotowywania propozycji obsady zajęć dydaktycznych oraz dbanie o ich właściwy poziom,
• nadzór nad sporządzaniem kart przydziału zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników jednostki oraz sporządzaniem obciążeń dydaktycznych i przekazywaniem ich do Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą,
• koordynacja i nadzór nad określaniem i przekazywaniem zapotrzebowania w zakresie obsady zajęć we własnej jednostce do innych jednostek uczelni oraz odpowiadaniem na zapotrzebowanie dotyczące obsady zajęć zgłaszane przez inne jednostki,
• nadzór nad zgłaszaniem obron prac dyplomowych do Centrum Obsługi Studentów,
• nadzór nad wprowadzaniem prac dyplomowych do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych,
• współpraca z instytutowymi koordynatorami do spraw jakości kształcenia,
• koordynacja prac nauczycieli akademickich pełniących obowiązki kierowników praktyk,
• inicjowanie i przygotowywania propozycji obsady funkcji opiekunów poszczególnych roczników studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych,
• koordynacja pracy opiekunów poszczególnych roczników,
• nadzór nad udzielaniem informacji zainteresowanym (pracownikom i studentom) o sprawach bieżących związanych z procesem kształcenia w INPA,
• nadzór nad terminowością i prawidłowością przebiegu sesji egzaminacyjnych oraz procesu dyplomowania (kontrola harmonogramu egzaminów i zaliczeń w sesji egzaminacyjnej),
• przygotowywanie propozycji warunków oraz trybu rekrutacji na studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe prowadzone przez INPA,
• monitorowanie działań Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych,
• rozpoznawanie spraw i rozwiązywanie problemów związanych z tokiem studiów oraz osobistą sytuacją studentów,
• podejmowanie decyzji w sprawach studenckich wynikających z regulaminu studiów (m.in. wpisy na kolejne semestry studiów; wpisy warunkowe; decyzje dotyczące powtarzania roku; decyzje o skreśleniach z listy studentów; decyzje o wznawianiu studiów; decyzje dotyczące przeniesień, określanie różnic programowych, decyzje dotyczące indywidualnych programów studiów, indywidualnej organizacji studiów, indywidualnego planu studiów, rozłożenia płatności na raty, itp.)

 

 

 

Z-ca Dyrektora ds. nauki:

dr Joanna Podgórska-Rykała

pok. 407, 236

tel. 12/662-64-46, 662-63-50

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Kształtowanie i koordynowanie polityki naukowej i badawczej Instytutu, w tym nadzorowanie pracy naukowej i badawczej komórek organizacyjnych Instytutu, współpraca z dziekanami, radami dyscyplin i dyrektorem szkoły doktorskiej w zakresie działalności naukowej i badawczej w ramach dyscyplin, które reprezentują pracownicy Instytutu, a także współpraca z organizacjami studenckimi i doktoranckimi oraz z samorządem studenckim i doktoranckim.
W szczególności:
• inicjowanie i bieżące monitorowanie aktywności naukowej i badawczej Instytutu,
• nadzór nad katedrami, zespołami badawczymi i redakcjami czasopism naukowych działających w ramach Instytutu,
• bieżący nadzór nad jakością i efektami badań naukowych realizowanych przez pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Instytutu,
• współpraca z organizacjami studenckimi i doktoranckimi działającymi w Instytucie,
• współpraca z samorządem studenckim i doktoranckim,
• współpraca z dyrektorem szkoły doktorskiej,
• współpraca z dziekanami oraz radami dyscyplin w zakresie ewaluacji działalności naukowej w ramach dyscyplin, które reprezentują pracownicy Instytutu,
• przygotowywanie projektu strategii rozwoju naukowego Instytutu,
• inicjowanie i koordynowanie współpracy krajowej i międzynarodowej z innymi uczelniami w Polsce i za granicą oraz jednostkami sfery społeczno-gospodarczej w sprawach związanych z działalnością naukową i badawczą Instytutu,
• nadzór nad współpracą Instytutu z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym koordynowanie procesu tworzenia oferty Instytutu dla gospodarki oraz współpracy Instytutu z podmiotami gospodarczymi celem prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, sporządzania opinii i ekspertyz etc.,
• współdziałanie i koordynacja w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych od podmiotów krajowych i zagranicznych na prowadzenie badań naukowych,
• koordynacja polityki informacyjnej Instytutu poprzez nadzór nad stroną internetową oraz mediami społecznościowymi.

Aktualności

październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031