Przejdź do treści

prof. dr hab. Jacek Sroka

prof. dr hab. Jacek  Sroka

Kierownik Katedry Administracji i Polityk Publicznych

Katedra Administracji i Polityk Publicznych

jacek.sroka@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-4432-3720

publikacje:


dyżury: Poniedziałek w godz. 12.00-13.00 (MT)
Wtorek w godz. 12.00-13.00 (MT)
Indywidualnie – termin i godzina do ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub MT

Jacek Sroka, prof. dr hab.

Urodzony we Wrocławiu (1967), politolog, profesor zwyczajny, specjalizujący się w problematyce: partycypacji, współdecydowania oraz współzarządzania w polityce publicznej. Jest autorem, współautorem, redaktorem i współredaktorem w sumie ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych, wśród których znajdują się zarówno opracowania o charakterze teoretyczno-modelowym, jak i analityczno-wdrożeniowym. W tym m.in.:

· pięć monografii autorskich;

· cztery monografie współautorskie;

· trzy monografie redagowane;

· pięć monografii współredagowanych;

· siedem współautorskich monografii eksperckich;

· jedno współautorskie tłumaczenie monografii z języka niemieckiego;

· ponad sto trzydzieści autorskich i współautorskich artykułów oraz rozdziałów w monografiach, w tym także w językach: angielskim, rosyjskim, czeskim;

· około dwudziestu autorskich opracowań eksperckich w języku polskim;

· około czterdziestu autorskich i współautorskich opracowań eksperckich w języku angielskim;

· około trzydziestu haseł w opracowaniach słownikowych, encyklopedycznych i leksykonach.

 

Treści publikacji odnoszą się m.in. do systemów politycznych, administracji, polityki publicznej i zarządzania publicznego, aktywności interesariuszy, lobbingu, stosunków przemysłowych, dialogu społecznego, dialogu obywatelskiego, deliberacji, rządzenia wielopasmowego (governance).

 

Wykształcenie magisterskie zdobył w 1993 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i tam też podjął studia doktoranckie. W trakcie studiów doktoranckich przebywał na dwusemestralnym stypendium na Uniwersytecie Wiedeńskim (wówczas: Institut für Politik und Ökonomie Wissenchaft), gdzie w ramach programu TEMPUS i pod opieką prof. Georga Wincklera (sylwetka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_Winckler) zrealizował indywidualny projekt badawczy pt. Trade Union Participation in the Process of Policy Making. Trends of Changes in Industrial Relations Systems. Podczas studiów doktoranckich uzyskał także stypendium NATO-OTAN Fellowship Programme, na realizację projektu badawczego The Role of Trade Unions in the Process of Forming Interests Representation System in Poland after 1989. W roku 1998 obronił pracę doktorską pt. Stosunki przemysłowe w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle powojennych doświadczeń zachodnioeuropejskich, której promotorem był prof. dr hab. Ryszard Herbut (sylwetka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Herbut). Praca zajęła pierwsze miejsce w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie i zdobyła pierwszą nagrodę indywidualną ówczesnego Ministra Pracy i Spraw Socjalnych. Po obronie doktoratu kontynuował aktywność profesjonalną uczestnicząc w kilku projektach badawczych oraz pełniąc w nich także funkcje kierownicze. W roku 2005 uzyskał stopień doktora habilitowanego, na podstawie oceny dorobku oraz publicznej obrony monografii pt. Polityka organizacji pracodawców i przedsiębiorców (Wyd. U.Wr., Wrocław 2004). Uczestnictwo w kolejnych projektach badawczych oraz koordynowanie nimi ułatwiło dalsze publikowanie oraz postęp naukowy i w roku 2010 – na podstawie oceny dorobku oraz monografii, pt. Deliberacja i rządzenie wielopasmowe (Wyd. U.Wr., Wrocław 2009) – odebrał nominację profesorską od Prezydenta RP.

 

Posiada średnie wykształcenie techniczne (Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu) oraz pozauczelniane doświadczenie zawodowe zdobyte, m.in. w transporcie rzecznym na Odrze i Wiśle (jako marynarz żeglugi śródlądowej), w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym we Wrocławiu, na Oddziale Chorób Zakaźnych, kierowanym przez prof. Krzysztofa Simona (jako sanitariusz), w Izbie Celnej we Wrocławiu – Oddział Celny Port Lotniczy (jako kontroler celny), w pochodzącej ze Szwecji międzynarodowej korporacji przemysłowej Mölnlycke (jako specjalista ds. odpraw celnych).

Od 1999 roku był zatrudniony: na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Od października 2015 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, aktualnie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji.

Jako ekspert współpracował z instytucjami centralnymi: z resortem pracy, pod różnymi jego ministerialnymi nazwami – w ramach projektów badawczo-wdrożeniowych dotyczących dialogu społecznego i stosunków przemysłowych, a także z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie, w związku z projektowaniem i wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Współpracował i współpracuje nadal m.in. z: Politechniką Wrocławską, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie, z Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Kooperował także z Wojewódzkimi Komisjami Dialogu Społecznego (aktualnie: Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego) w całym kraju, a także z centralną Radą Dialogu Społecznego (pod jej różnymi, historycznymi nazwami), z urzędami wojewódzkimi i marszałkowskimi oraz z instytucjami samorządu terytorialnego na wszystkich poziomach jego funkcjonowania. W ramach zaangażowania w relacje z interesariuszami m.in. brał udział w: spotkaniach, naradach, zespołach roboczych i projektowych, seminariach, konferencjach naukowych, ministerialnych i branżowych, formułował ekspertyzy, pisał teksty publicystyczne oraz popularnonaukowe. Oferował również wsparcie eksperckie związkom zawodowym, organizacjom pracodawców, samorządowi rzemieślniczemu oraz organizacjom trzeciego sektora –na poziomach lokalnym i regionalnym oraz centralnym.

Uczestniczy aktualnie i uczestniczył w przeszłości w projektowaniu oraz realizacji ponad 20 grantów badawczych, dofinansowywanych z krajowych i zagranicznych środków publicznych. Wieloma z nich kierował i kieruje nadal. Treści większości projektów odnosiły się do dialogowych aspektów (współ)decydowania, a wszystkie ulokowane były w obszarze badań nad polityką publiczną oraz zarządzaniem publicznym. Realizowane granty miały zwykle charakter interdyscyplinarny i orientację wdrożeniową. W trakcie prowadzony badań miał wiele możliwości obserwacji oraz porównań różnorodnych procesów i instytucji dialogowych w kraju i zagranicą. Przez szereg lat brał także udział w ich monitorowaniu, w ramach obserwatoriów prowadzonych przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z siedzibą w Dublinie.

W latach 2000-2004 był zastępcą dyrektora Instytutu Prawa i Administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Od roku 2004 do 2014 pełnił funkcje wicedyrektora oraz dyrektora Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie, gdy sporządzano niniejszy biogram (jesienią 2020) pełnił funkcję Przewodniczącego Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji oraz kierownika Katedry Administracji i Polityk Publicznych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Jego praktyka badawcza zogniskowana jest na problematyce administracji, polityki publicznej, zarządzania publicznego, polityk sektorowych, aktywności grup interesu, dialogu społecznego i stosunków przemysłowych. Praktyka dydaktyczno-szkoleniowa i organizacyjna obejmuje m.in.: prowadzenie zajęć i udział w ich organizacji, a także kursy i szkolenia.

Sprawował i sprawuje nadal opiekę naukową nad doktorantami. Wypromował pięcioro doktorów. W tym jeden, nagrodzony, tzw. doktorat europejski – dr Karoliny Borońskiej-Hryniewieckiej z U.Wr. (sylwetka: https://politologia.uni.wroc.pl/pracownicy/karolina-boronska-hryniewiecka##), pt. Kraj Basków w Unii Europejskiej – ewolucja partycypacji regionu w europejskim procesie decyzyjnym, który był przygotowany i broniony w kooperacji z Uniwersytetem w Bilbao.

Wypromował około dwustu magistrów i około stu licencjatów. Recenzował i recenzuje nadal prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, habilitacyjne oraz wnioski o nadanie tytułu profesora – w tym także jedną habilitację oraz jeden wniosek profesorski na czeskim Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie. Organizował i współorganizował krajowe i międzynarodowe konferencje oraz seminaria naukowe. Brał udział w projektowaniu oraz realizacji planów wydawniczych. Projektował i współorganizował kierunki nauczania oraz procesy dydaktyczne. Posiada wieloletni staż w ramach uczelnianych komisji, zespołów roboczych i zadaniowych.

Współczynnik cytowalności publikacji h-indeks: 9 (badanie przeprowadzone jesienią 2020, za pomocą programu Publish or Perish w bazie danych Google Scholar).

 

Wybrane monografie autorskie, redagowane i współredagowane:

1. Budżet obywatelski na szczeblu samorządowym. Uwarunkowania praktyczne i prawne (współaut. Podgórska-Rykała), C.H. Beck, Warszawa 2020;

2. Współdecydowanie w wielopasmowej polityce publicznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018;

3. Deliberacja i rządzenie wielopasmowe, Wyd. U. Wr., Wrocław 2009;

4. Analiza funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na poziomie województw. Raport z badań wojewódzkich komisji dialogu społecznego (współpraca w opracowaniu danych: W. Zając), Szkoła Główna Handlowa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009;

5. Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008;

6. Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, (współred. M. Błaszczyk) Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006;

7. Ewolucja stosunków przemysłowych Europie Środkowej i Wschodniej (red.), Wyd. U. Wr., Wrocław 2003;

8. Středoevropské systémy politických stran. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (współred. A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut), Masarykova univerzita, Brno 2003;

9. Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej, Wyd. U. Wr., Wrocław 2000.

 

Wybrane artykuły w czasopismach, rozdziały w monografiach naukowych oraz publikacje na archiwizowanych stronach europejskiego think-tanku (Fundacji założonej przez Radę UE) z siedzibą w Dublinie (EFIWLC):

1. Dialog społeczny jako przyczółek a zarazem przeszkoda w rozwoju deliberacji, (w:) K.W. Frieske, I. Zakrzewska (red.), Dialog społeczny i jego konteksty, Centrum Partnerstwa Społecznego ‚Dialog’, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2020;

2. Deliberacja jako możliwa metoda współdecydowania w jednostkach samorządu terytorialnego. Ujęcie teoretyczno-modelowe (współaut. J. Podgórska-Rykała), Samorząd Terytorialny nr 7-8/2020;

3. The inclusive methods in an exclusive club – about the character of some conditions hindering co-deciding in local communities (współaut. J. Podgórska-Rykała), (w:) J. Podgórska-Rykała, J.

Sroka, M. Zabdyr-Jamróz (red.), Local governance – ideas, concepts, experiences and goals for the future, Libron, Kraków 2020;

4. Decentralizacja jako źródło cierpień. O dysonansie poznawczym zakorzenionym w polskiej kulturze organizacyjnej sprzyjającym recentralizacji samorządu (współaut. J. Podgórska-Rykała), (w:) J. Podgórska-Rykała, B. Pawlica, P. Ostachowski (red.), Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych: decentralizacja a recentralizacja, Wydawnictwo AT, Kraków 2020;

5. Współdecydowanie w polityce publicznej, Przegląd Sejmowy, nr 4, 2019;

6. Dekompozycja stosunków przemysłowych w Europie jako preludium gospodarki 4.0, Przegląd Europejski, nr 2/2019;

7. Krajobraz stosunków przemysłowych i dialogu społecznego w obszarze poradzieckim, Studia Politologica Ucraino-Polona, tom VIII, 2018;

8. Epistokracja jako antyutopia w zarządzaniu publicznym i jakie na nią remedium, Annales Universitatis Peadagogicae Cracoviensis, Studia Politologica, vol. 247, nr 18, 2017;

9. W jakim kierunku powinien rozwijać się software zarządzania publicznego? Wielopasmowość, deliberacyjne godzenie interesów, ekwiwalentność, intuicja, (w:) E. M. Marciniak, J. Szczupaczyński (red.), Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2017;

10. Odpływ reprezentacji interesów, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 3/2017 (54), Warszawa 2017;

11. Dialog w nauce i o nauce – o ograniczeniach polityki naukowej, Cywilizacja i Polityka, Tom 15, nr 15, 2017;

12. Lobbing jako strategia promocji interesów grupowych, (w:) A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wyd. U.Wr., Wrocław 2009;

13. Poland: Flexicurity and industrial relations, EurWORK, Dublin 2009, https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2009/poland-flexicurity-and-industrial-relations;

14. Economic activity and earnings of women, European Working Conditions Observatory, Dublin 2008, https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2008/economic-activity-and-earnings-of-women;

15. Representativeness of the social partners: Gas sector –Poland, European Industrial Relations Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008, https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2008/representativeness-of-the-social-partners-gas-sector-poland;

16. The impact of the information and consultation directive on industrial relations — Poland, European Industrial Relations Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008, https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2008/the-impact-of-the-information-and-consultation-directive-on-industrial-relations-poland;

17. Place of work and working conditions – Poland, European Working Conditions Observatory, Dublin 2007, https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2007/place-of-work-and-working-conditions-poland.

 

Wybrane projekty naukowe:

NATO-OTAN Fellowship Programme, projekt badawczy własny The Role of Trade Unions in the Process of Forming Interests Representation System in Poland after 1989. Funkcja w projekcie: beneficjent i wykonawca, 1995-1997.

Program TEMPUS, dwusemestralny pobytowy projekt stypendialny realizowany pod opieką naukową prof. Georga Wincklera w Institut für Politik und Ökonomie Wissenchaft, Uniwersytet w Wiedniu, pt.Trade Union Participation in the Process of Policy Making. Trends of Changes in Industrial Relations Systems. Funkcja w projekcie: beneficjent i wykonawca, 1996-1997.

Projekt badawczy KBN, realizowany w Instytucie Politologii, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (kier. prof. Ryszard Herbut), Próba zdefiniowania struktury podziałów socjopolitycznych poprzez wskazanie na społeczne determinanty zachowań politycznych (4527/PB/JPO/2000). Funkcja w projekcie: jeden wykonawców, 2000-2001.

Jean Monnet Programme, European Module, finansowany ze środków UE projekt naukowo-dydaktyczny, realizowany w Instytucie Politologii, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, pt. Lobbying in European Union, Funkcja w projekcie: beneficjent i wykonawca, 2003-2007.

Zespołowy projekt badawczy finansowany przy udziale środków organizacji partnerów społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, koordynowany przez Instytut Spraw Publicznych, Diagnoza regionalnych układów sieciowych rozwijających się w kontekście funkcjonowania Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego. Funkcja w projekcie: kierownik, 2005-2006.

Międzynarodowy projekt badawczy koordynowany przez European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions z siedzibą w Dublinie, pt. Social dialogue capacity building on sectoral and local level. Funkcja w projekcie: wykonawca części badań dotyczącej Polski, 2005-2006.

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC, projekt finansowany ze środków UE, pt. Give support the International development of new innovative entrepreneurs, akronim projektu: INNOVINT, instytucja koordynująca: Scientipôle Initiative (Francja). Funkcja w projekcie: koordynator regionalny projektu na Dolny Śląsk, 2004-2007.

2004-2010, stały udział w realizacji 2 projektów monitorujących, działających w sposób ciągły, koordynowanych przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions z siedzibą w Dublinie. Funkcja w projektach: ekspert krajowy. Projekty o nazwach:

· Europejskie Obserwatorium Stosunków Przemysłowych (European Industrial Relations Observatory), https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork,

· Europejskie Obserwatorium Warunków Pracy (European Working Conditions Observatory), https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, projekt pt. Ocena wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji, Politechnika Wrocławska (Z/2.02/II/2.6/16/05). Funkcja w projekcie: kierownik jednego z zespołów badawczych, 2006-2007.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, projekt pt. Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 roku. Politechnika Wrocławska

(WKP_1/1.4.5/1/2005/3/3/225/2005/U). Funkcja w projekcie: kierownik jednego z zespołów badawczych, 2007.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions z siedzibą w Dublinie, międzynarodowy projekt badawczy pt. Industrial Relations on the World. Foresight 2025. Funkcja w projekcie: wykonawca części badań dotyczącej Polski, 2007-2008.

Projekt badawczy KBN, realizowany w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym (N117 023 31/0985). Funkcja w projekcie: kierownik, 2006-2008.

Projekt systemowy POKL 5.5.1, Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego i wzmocnienie uczestników i instytucji dialogu społecznego, realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Szkołę Główną Handlową. Funkcja w projekcie: członek zespołu badawczego, wykonawca jednego z modułów badawczych, 2008-2009.

Projekt regionalny POKL.08.01.04-02-003/08, Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, realizowany przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Funkcja w projekcie: ekspert, 2010.

Projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, pt. Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Funkcja w projekcie: ekspert, 2014-2015.

Projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, pt. Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziome administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość kwalifikacji. Funkcja w projekcie: ekspert, 2016-2018.

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach programu OPUS 17, nr 2019/33/B/HS5/00353, realizowany w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji (Katedra Administracji i Polityk Publicznych), na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, pt. Ewolucja budżetu obywatelskiego w Polsce – w kierunku deliberacji czy plebiscytu? Funkcja w projekcie: kierownik, 2020-2022.

 

Wyróżnienia i nagrody:

· 1999, za rozprawę doktorską – pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów polityki społecznej zorganizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie;

· 1999 – nagroda Ministra Pracy i Spraw Socjalnych za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów polityki społecznej zorganizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;

· 2000, 2003, 2006, 2012 – nagrody indywidualne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność organizacyjną i dydaktyczną;

· 2004, 2007 – nagrody zespołowe Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe;

· 2008, 2010 – nagrody indywidualne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe.

 

Udział w towarzystwach naukowych:

· Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych;

· Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego;

· Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej;

· European Thematic Network – Political Science & Public Administration;

· Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe;

· ECPR-Standing Group on Extremism & Democracy.

Aktualnie – brak uczestnictwa w towarzystwach naukowych.

 

Udział w redakcjach czasopism i serii wydawniczych:

· 2000-2012, redaktor naczelny serii wydawniczej Politologia wydawanej przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego;

· 2005-2014, członek redakcji ogólnopolskiego czasopisma naukowego Athenaeum. Political Science, UMK Toruń;

· 2007-2017, członek rady naukowej czasopisma Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, wyd. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej;

· Aktualnie – od 2013, członek rady naukowej czasopisma Polish Political Science Review, Instytut Politologii WNS U.Wr.

 

Wybrane wyjazdy zagraniczne w ramach programów wymiany nauczycieli akademickich:

· Berlin, lipiec 2000, seminarium w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Humboldta, nt. Process of Forming Industrial Relations Systems in Selected Central and Eastern European Countries, Socrates–Erasmus;

· Wuppertall, marzec 2002, Uniwersytet Techniczny w Wuppertall, wizyta studyjna w ramach programu Leonardo da Vinci;

· Berlin, czerwiec 2003, seminarium w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Humboldta, nt. Process of Forming Industrial Relations Systems in Selected Central and Eastern European Countries, Socrates–Erasmus;

· Drezno maj 2004, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Instytut Politologii, wizyta studyjna w ramach programu Leonardo da Vinci;

· Brno, czerwiec 2004, Uniwersytet im. Masaryka, pobyt studyjny w ramach dwustronnej wymiany kadry akademickiej;

· Petersburg, październik 2004, Uniwersytet Państwowy, Wydział Nauk Społecznych, pobyt studyjny w ramach dwustronnej wymiany kadry akademickiej;

· Ankara, czerwiec 2005, Middle East Technical University, seminarium w Instytucie Studiów Międzynarodowych, nt. Democratic Transformation in Poland, LPP Erasmus;

· Berlin, maj 2007, Freie Universität Berlin, seminarium na Wydziale Socjologii, nt. Convergencies and Divergencies of Social Development, LPP Erasmus;

· Paryż – luty 2009, maj 2010, marzec 2011 – Scientipole Initiative, seminaria w ramach projektu INNOVIT realizowanego w ramach programu INTERREG IIIC;

· Brno, wrzesień 2008, Uniwersytet im. Masaryka, seminarium na Wydziale Nauk Społecznych, nt. Lobbying as a strategy of intrerest groups politics, LPP Erasmus;

· Brno, październik 2012, Uniwersytet im. Masaryka, seminarium na Wydziale Nauk Społecznych, nt. Public policy: Introduction to the research and practice, LPP Erasmus;

· Petersburg, wrzesień 2012, Uniwersytet Państwowy, Wydział Nauk Społecznych, pobyt studyjny w ramach dwustronnej wymiany kadry akademickiej;

· Brno, październik 2013, Uniwersytet im. Masaryka, seminarium na Wydziale Nauk Społecznych, nt. Public policy, LPP Erasmus;

· Brno, maj 2018, Uniwersytet im. Masaryka, konsultacje dotyczące kierunków dalszej współpracy naukowej.

 

Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne i szkolenia:

· administracja celna oraz prawo i postępowanie celne,

· administracja publiczna i polityka administracyjna,

· administracja w systemie bezpieczeństwa,

· bezpieczeństwo ekonomiczne państwa,

· bezpieczeństwo gospodarcze,

· bezpieczeństwo społeczne,

· dialog społeczny i dialog obywatelski,

· europejska integracja gospodarcza,

· lobbing i polityka grup interesu,

· modernizacja sektora publicznego,

· organizacja i zarządzanie,

· organizacja i zarządzanie w administracji,

· polityka gospodarcza,

· polityka kulturalna,

· polityka publiczna i zarządzanie publiczne,

· polityka społeczna,

· samoorganizacja społeczna,

· stosunki przemysłowe,

· system polityczny RP,

· systemy polityczne świata,

· teoria partii i systemów partyjnych,

· teoria polityki,

· wprowadzenie do nauki o państwie i prawie,

· wprowadzenie do resocjalizacji,

· współpraca transgraniczna w kontekście politycznym, społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym,

· programowanie polityk publicznych.

 

Profil seminarium magisterskiego:

Administracja publiczna – jej rola, funkcje, instytucje, struktury, uwarunkowania formalne, procedury. Polityka administracyjna i polityka wobec administracji. Administracja publiczna w systemie politycznym. Apolityczność administracji publicznej w teorii i praktyce. Relacje pomiędzy kulturą polityczną a kulturą administracyjną. Sektor publiczny – jego specyfika, funkcje, podmioty. Rekrutacja personelu i zarządzanie kadrami w administracji publicznej. Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych. Rola, zasięg oraz funkcje sądownictwa administracyjnego. Decydowanie w administracji publicznej. Uwarunkowania formalne decyzji publicznych oraz uwarunkowania kulturowe, funkcjonalne, sytuacyjne, podmiotowe i sektorowe. Teoretyczny wymiar podejmowania decyzji w administracji publicznej. Administracja międzynarodowa i ponadnarodowa. Administracja publiczna Unii Europejskiej. Administracja publiczna jako podmiot i narzędzie polityki publicznej.

 

Przykładowe tematy:

– „Decyzje administracyjne w zarządzaniu mieniem komunalnym”;

– „Kontrola administracyjna i kontrola w administracji publicznej”;

– „Delegowanie uprawnień w administracji publicznej”.

Polityka publiczna (policy) i jej relacje z polityką rywalizacyjną (politics). Rola administracji publicznej w projektowaniu i wdrażaniu polityk publicznych. Horyzontalne, międzysektorowe, sektorowe, sekcjonalne polityki publiczne – ich uwarunkowania, funkcje, podmioty, działania, rezultaty. Rola interesariuszy i współdecydowanie w polityce publicznej. Lobbing, dialog społeczny, dialog obywatelski, deliberacja. Zarządzanie publiczne – jego warianty teoretyczne i praktyczne. Organizacyjne uwarunkowania skuteczności decyzji i wdrożeń publicznych. Metody obniżania ryzyka w zarządzaniu publicznym. Innowacje w zarządzaniu publicznym – nowe zarządzanie publiczne (new public management) oraz rządzenie wielopasmowe (governance). Problem odpowiedzialności za efekty działań organizacyjnych. Wielowymiarowość współczesnych organizacji i ich wzajemnych powiązań w ramach polityk publicznych. Sieci współpracy (policy networks) w politykach publicznych.

 

Przykładowe tematy:

– „Funkcjonalne i formalnoprawne uwarunkowania osłonowych programów polityki gospodarczej/społecznej”;

– „Panele obywatelskie jako współczesne wcielenie deliberacyjnej mini-publiki”;

– „Analiza porównawcza budżetów obywatelskich w województwie małopolskim”.