Przejdź do treści

Katedra Administracji i Polityk Publicznych

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Sroka

  • prof. dr hab. Andrzej Piasecki
  • dr Karol Bieniek
  • dr Dominik Jaśkowiec
  • dr Małgorzata Kmak
  • dr Beata Pawlica
  • dr Sabina Sanetra-Półgrabi
  • mgr Paweł Ostachowski

Katedra Administracji i Polityk Publicznych – cel i obszary badawcze

Głównym celem Katedry Administracji i Polityk Publicznych (KAPP) jest wyraźne, a zarazem optymalne pod względem naukowym, zaakcentowanie specyfiki badań w ramach jej dyscypliny wiodącej, tj. nauk o polityce, administracji, ze specjalnym uwzględnieniem subdyscypliny w postaci nauk o polityce publicznej, a także – korespondujących z obszarem zainteresowań KAPP – dyscyplin z kręgu nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych oraz ekonomii i zarządzania.

Ukierunkowana w ten sposób aktywność Katedry zorientowana jest na możliwie wszechstronne analizowanie rdzenia, ale i peryferii administracji oraz polityk publicznych, na co składają się zjawiska oraz procesy zachodzące w instytucjach, organach oraz strukturach administracji publicznej, a także na arenach zbiorowych działań, podejmowanych przez ośrodki publiczne oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego, w odpowiedzi na problemy społeczne, gospodarcze i polityczne.

W związku z określonym w ten sposób celem generalnym, w ramach Katedry prowadzone są badania, których przedmiotem są badania naukowe, rekomendacje wdrożeniowe, dydaktyka oraz działania na rzecz upowszechniania problematyki związanej z:

1. Teoriami administracji i sektora publicznego, ujmowanymi zarówno w wymiarze porównawczym, modelowym, jak i formalnym oraz koncepcyjno-wdrożeniowym, z uwzględnieniem potrzeby stałego monitorowania i ewaluacji występujących w tym obszarze procesów, zjawisk, celów, funkcji, zadań oraz podmiotów;

2. Instytucjonalnym i strukturalnym problemom administracji publicznej, na które składają się uwarunkowania w postaci kultury politycznej, administracyjnej oraz prawnej, rekrutacji kadr oraz ich szkoleń oraz zarządzania nimi, zasobów materialnych i niematerialnych – w tym budżetowania, a także publicznej odpowiedzialności i politycznej neutralności urzędników;

3. Konceptualizacją teoretycznych zagadnień polityk publicznych, m.in. kategorii dobra wspólnego, spraw publicznych oraz interesu publicznego, a także: problematyki nierówności społecznych, sprawiedliwości społecznej, pokoju społecznego, modeli gospodarowania wspólnymi zasobami, procesów samoorganizacji społecznej oraz zagadnień związanych z partycypacją w procesach stanowienia prawa i wypracowywania decyzji publicznych;

4. Generalnymi uwarunkowaniami procesu publicznego, w tym m.in. uwarunkowaniami społecznymi, gospodarczymi, kulturowo- instytucjonalnymi, systemowymi, czy organizacyjnymi, które związane są z relacjami pomiędzy sferą rywalizacji o kontrolę ośrodków decyzyjnych (politics) oraz z realizacją konkretnych decyzji i programów wdrożeniowych (policy);

5. Uwarunkowaniami, procesami, instytucjami, aktorami oraz narzędziami organizacji i zarządzania sferą publiczną, podmiotami publicznymi oraz administracją publiczną;

6. Rozwiązaniami prawnymi, stanowiącymi formalne oprzyrządowanie administracji i polityk publicznych, z uwzględnieniem oddziaływań interesariuszy na procesy stanowienia, egzekwowania, realizacji oraz ewaluacji założeń przepisów prawa, a także wynikających z przepisów praktyk;

7. Modelami oraz praktykami projektowania, planowania, wdrażania i ewaluacji strategii, planów i programów polityk publicznych;

8. Partycypacją, dialogiem, współdecydowaniem w politykach publicznych – w ujęciu teoretycznym oraz z uwzględnieniem analiz konkretnych zastosowań koncepcji modelowych, w tym także przykładów dobrych praktyk;

9. Rządzeniem / zarządzaniem wielopasmowym (governance), które jest realizowane z wykorzystaniem metod i technik rynkowo-menadżerskich (new public management), powiązań sieciowych (policy networks) oraz praktyk i instytucji służących dialogowemu debatowaniu nad możliwymi rozwiązaniami z udziałem obywateli (deliberacja);

10. Międzysektorowym politykom publicznym – w szczególności: polityce administracyjnej, polityce samorządowej, polityce legislacyjnej, polityce społecznej, polityce gospodarczej;

11. Sektorowym politykom publicznym – takim, jak m.in.: polityka zdrowotna, polityka imigracyjna, polityka stosunków przemysłowych, polityka rozwojowa i proinnowacyjna, polityka edukacyjna i naukowa, polityka bezpieczeństwa społecznego, czy polityka zrównoważonego rozwoju;

12. Sekcjonalnym i lokalnym politykom publicznym, przykładowo: polityce certyfikowania kwalifikacji zawodowych, miejskiej polityce parkingowej, czy polityce kontroli granic.

We wszystkich sferach współczesnej polityki publicznej dominuje orientacja na oddziaływania tzw. interesariuszy procesów publicznych (stakeholders), ale także wpływy grup interesu. Dlatego też w wymienionych obszarach badań Katedry stale uwzględnia się analizy wpływy społeczności i wspólnot (lokalnych, mniejszościowych, zawodowych, profesjonalnych etc.), podmiotów trzeciego sektora (NGO) oraz grup interesu (zorientowanych i niezorientowanych publicznie, a także jawnych oraz niejawnych). Z tego też powodu w perspektywie badawczej Katedry mieści się także działalność lobbingowa.

Analizy wspomnianych wpływów odnoszą się do teoretycznych generaliów, modelowych ram, praktycznych metod oraz konkretnych procedur, działań (i zaniechań), związanych z partycypacyjnym uzgadnianiem decyzji publicznych i wynikających z nich realiów.

Wysiłki pracowników Katedry, prócz ich aktywności dydaktycznej i organizacyjnej, ukierunkowane są na:

· upowszechnianie rezultatów badań – w postaci publikacji naukowych, eksperckich i publicystycznych, a także poprzez udział w wydarzeniach naukowych oraz poprzez kontakty z interesariuszami zewnętrznymi (społecznymi, administracyjnymi, samorządowymi, gospodarczymi);

· współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz z konkretnymi zespołami badawczymi i ludźmi nauki;

· pozyskiwanie krajowych i zagranicznych środków publicznych na realizację badań;

· wspieranie i zachęcanie uzdolnionych studentów do podejmowania działalności naukowej;

· recenzowanie prac doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł profesora zwyczajnego;

· zaangażowanie w ewaluację dyscypliny nauk o polityce i administracji;

· opiekę nad seminarzystami, którzy przygotowują prace licencjackie i magisterskie, a także nad doktorantami oraz na koleżeńską pomoc naukową;

W Katedrze realizowane są projekty badawcze finansowane ze środków publicznych – aktualnie, oprócz prac nad projektami w ramach badań statutowych – trwają badania nad budżetami obywatelskimi w Polsce (program OPUS 17 Narodowego Centrum Nauki). Jesienią 2020 kolejny projekt, w którym uczestniczą pracownicy Katedry, znalazł się na drugim etapie rozpatrywania wniosku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w ramach rządowego programu GOSPOSTRATEG III). Projekt ten ukierunkowany jest na udoskonalenie, zgodnych z dyrektywą UE, krajowych ram prawnych, które ułatwią polskim samorządom otwarty dostęp do danych wypracowywanych w ramach projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych. Celem tego projektu, gdy zostanie skierowany do realizacji, będzie usprawnienie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, zgodnie z paradygmatem tzw. polityki publicznej opartej na dowodach (evidence based policy).

Aktualności

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031