Przejdź do treści

dr Sabina Sanetra-Półgrabi

Katedra Administracji i Polityk Publicznych

sabina.sanetra-polgrabi@up.krakow.pl

publikacje:


dyżury: Poniedziałek godz. 10.00-12.00 (zdalnie Ms Teams) spotkanie po wcześniejszym umówieniu mailowym.

PROFIL SEMINARYJNY LICENCJACKI


doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce, adiunkt w Katedrze Nauk Administracyjnych i Polityk Publicznych w Instytucje Nauk o Polityce i Administracji (INPA) Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracę doktorską pt. „Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowym Polski a integracja społeczności pogranicza po 1993 roku. Analiza porównawcza trzech Euroregionów: „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy” i „Tatry” obroniła w 2012 roku. Od 1 października 2013 roku pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Absolwentka studiów na kierunku: administracja (2003), stosunki międzynarodowe (2005) i politologia (2006). Ukończyła również studia na kierunku Języki i kultura Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2008). Jej zainteresowania badawcze obejmują: zagadnienia współpracy transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem euroregionów na pograniczu południowym Polski oraz systemu bezpieczeństwa lokalnego i zarządzania kryzysowego, w tym współpracy na rzekach granicznych.

Funkcje pełnione na Uczelni:

– Sekretarz Komitetu Okręgowego Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (2016-nadal),

-Opiekun roku na kierunku administracja (wcześniej na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo państwa),

-Sekretarz Zespołu ds. ewaluacji dyscypliny NoPiA,

-Pełnomocniczka Dyrektora INPA ds. współpracy z placówkami oświatowymi.

Ważniejsze publikacje:

-„Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowym Polski: studium porównawcze euroregionów: „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy” i „Tatry”, Toruń 2015,

-„Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym: na przykładzie województwa małopolskiego” (współred.), Kraków 2018,

-„Local self-government in cross-border cooperation – basis, determinants and form of local activities in polish border areas, „Central and Eastern European Journal of Management and Economics”, 2018, Vol. 6, No. 3, s. 97-111,

-„Miejsce wolontariackich grup dyspozycyjnych: w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie GOPR i WOPR” (współaut.), Kraków 2019,

-„Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa: od historycznych rozważań do współczesnych rozwiązań” (współred.) Kraków 2019,

-„Samorząd terytorialny wobec problemów bezpieczeństwa lokalnego” (współred.), Bielsko-Biała 2020,

-„NATO w dwadzieścia lat po akcesji: wspomnienia, analizy, pytania, wnioski” (współred.), Warszawa 2020.

Współorganizacja konferencji:

– Ogólnopolska konferencja naukowa „Stan wojenny w Polsce 1981-1983. Perspektywa prawna, polityczna, społeczna” (Kraków: 7 grudnia 2016)

– Ogólnopolska konferencja naukowa „Samorządy w systemie bezpieczeństwa” (Kraków: 19 kwietnia 2018)

– II Seminarium naukowo-praktyczne „Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem” (Żywiec: 22 czerwca 2018)

-I Konferencja naukowo-praktyczna „Ekonomia społeczna i solidarna – między teorią a rzeczywistością” (Żywiec: 25 września 2018)

-Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Polska w NATO. Dwadzieścia lat członkostwa i współpracy”, (Kraków: 20-21 maja 2019)

Udział w konferencjach naukowych w latach 2018-2019:

-Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Komunikacja Międzykulturowa zorganizowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 6-7 grudnia 2018 r. Udział z referatem: Edukacja i kultura jako dziedziny współpracy euroregionalnej. Analiza wybranych przykładów.

-Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Społeczna Nauka Kościoła a praktyka zarządzania zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 12 kwietnia 2018 r. Udział z referatem: Zasada subsydiarności (pomocniczości) we współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego

-Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Samorządy w systemie bezpieczeństwa. 20 lat doświadczeń budowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych zorganizowanej przez Instytut Politologii oraz Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 20 kwietnia 2018 r. Udział z referatem: Współpraca transgraniczna jednostek samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa.

-Udział w Ogólnopolskim seminarium naukowo-praktycznym Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem, organizator główny: Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BESTPROEKO, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku, Ogólnopolskie Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA o/Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii i Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Żywiec 21 czerwca 2018 r. Udział z referatem: Ochrona powietrza i klimatu jako element bezpieczeństwa ekologicznego i aktywności inwestycyjnej gmin Małopolski północno-zachodniej w latach 2010-2016.

-Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Źródła i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, zorganizowanej przez Społeczną Akademię Nauk, Łódź 19-20 września 2018 r. Udział z referatem: Regionalne programy wsparcia modernizacji infrastruktury lokalnych jednostek ochrony przeciwpożarowej na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2011-2015.

-Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dyskursy władzy zorganizowanej przez Ośrodek badawczy FACTA FICTA, Kraków 8-9 grudnia 2018 r. Udział z referatem: Teorie lokalnej władzy politycznej a kreowanie współpracy transgranicznej.

Udział w konferencjach w formie online w 2020 roku:

-Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Uczenie się kadr systemu bezpieczeństwa narodowego sposobem na przetrwanie w świecie VUCA”, 22.09.2020, tytuł wystąpienia: „Refleksje nad bezpieczeństwem transgranicznym jako polityką publiczną”

-Medzinárodna vedecka konferencja „ROZVOJ EUROREGIÓNU BESKYDY XIV Diagnostika spoločensko – ekonomických podmienok „dve desaťročia nového tisícročia a budúcnosť“, 06.11.2020, tytuł wystąpienia: „Model of environmental policy in the field of small retention as an element of development in the territory of the Euroregion Beskidy”.

Inne aktywności:

-Od 9 kwietnia 2018 roku członkostwo w Radzie Naukowej czasopisma „Polonia Journal. Przegląd Polsko-Polonijny”.

-Założenie do celów badawczych (w lutym 2019 roku) Centrum Badań nad Bezpieczeństwem i Współpracą Transgraniczną „GRANICA”, będącego forum współpracy naukowej i praktycznej badaczy zajmujących się szeroko pojętymi problemami polskich pograniczy.